Dostęp do Internetu – informacje ogólne

Informacje ogólne

Internet w Twoim Zasięgu:

• projekt Internet w TWOIM ZASIĘGU daje możliwość przyłączenia Abonentów do globalnej sieci komputerowej.

• Klient otrzymuje adres poczty elektronicznej dającej możliwość komunikowania się z innymi użytkownikami sieci Internet

• dostępne są wszystkie usługi sieci Intenet bez limitu czasowego oraz limitów przesyłu.

• prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest od opłaty abonamentowej.

 

Dlaczego warto nas wybrać:

• lokalny operator (skupiony na potrzebach swoich klientów),

• łatwy kontakt dzięki biurom obsługi we Wschowie oraz Sławie

• światłowodowe szerokopasmowe węzły dostępowe we Wschowie i Sławie podłączone do sieci Internet przez trzy niezależne łącza operatorskie.

• proste zasady przyłączenia, niskie i stałe koszty miesięczne,

• brak limitów przesyłania danych,

• dostęp do Internetu bez konieczności posiadania linii telefonicznej,

• ekspresowa instalacja, test łącza za darmo,

• ciągła modernizacja infrastruktury – poszerzający się sukcesywnie zasięg sieci,

• łącza radiowe realizowane w technologii ePMP, WIMAX, LTE

• łącza światłowodowe symetryczne oraz GPON

• stacjonarny telefon w technologii cyfrowej jako usługa dodatkowa,

• inwestycja w światłowodowy szkielet sieci umożliwia zwiększanie pasma,

• przychody z opłaconego przez Klientów abonamentu inwestujemy w regionie.

 

Elastyczna współpraca z Klientem:

• możliwość dopasowania prędkości do potrzeb Klienta,

• pomoc w problemach z komputerem, siecią lokalną,

• możliwość zawieszenia usługi,

• oferta dla Klientów korzystających z łącza przez kilka miesięcy w roku.

Wskaźnik jakości usług

W trosce o jakość świadczonych przez nas usług, udostępniamy Państwu możliwość generowania raportów czasu oczekiwania na instalację internetu jak i czas oczekiwania na serwis w zaznaczonym przedziale czasowym. Dodatkowo przedstawiamy średni transfer download / upload na jednego klienta.

Generuj raport – kliknij tutaj

Panel Klienta

Informujemy, że dostępny jest PANEL KLIENTA firmy KAJA KOMPUTER. Logowanie do systemu dla Klientów odbywa się poprzez adres: www.kaja.e-abonent.pl Z poziomu tej aplikacji dostępne są następujące informacje:

– WIADOMOŚCI  (informacje techniczne o sieci)
– TWOJE DANE  (wgląd w dane Klienta znajdujące się w naszej bazie)
– REJESTR MIESIĘCZNY (status rozliczeń za poszczególne miesiące)
– REKLAMACJE (wgląd w historię reklamacji oraz możliwość ich zgłaszania)
– PŁATNOŚCI ONLINE (system płatności kartą płatniczą oraz kanały płatności elektronicznych DOTPAY)
– TRAFFIC (funkcja techniczna dostępna po aktywacji przez Administratora)

Informacje o sposobie logowania:

Aby skorzystać z funkcjonalności panelu należy wykonać opcję ZAPOMNIAŁEM HASŁA. W następnym kroku należy wprowadzić adres email, jaki został podany jako Państwa adres kontaktowy naszej firmie. Na adres ten wysyłane są faktury oraz potwierdzenia realizacji płatności za usługi. Po wykonaniu opcji ZAPOMNIAŁEM HASŁA na to konto otrzymacie Państwo informacje o loginie i haśle (które należy zmienić po zalogowaniu się).

Do Panelu Klienta można również zalogować się korzystając z linku do automatycznego logowania jaki wysyłany jest z każdą fakturą na usługi. Aktywny link ma treść: Kliknij tutaj, aby dokonać płatności online. Po jego kliknięciu zostaną Państwo automatycznie zalogowani do Panelu Klienta. Również po takim zalogowaniu dostępna  jest opcja zmiany  hasła w zakładce USTAWIENIA.

W przypadku problemów z logowaniem do Panelu Klienta prosimy o kontakt z firmą – telefon 65547 6000 lub mail: handlowy(at)kajakom.pl

Dokumenty / regulamin usług (aktualny)

Regulamin usług dostępu do sieci Internet świadczonych przez firmę KAJA Komputer
1. Postanowienia ogólne
• 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie zwaną w dalszej części umowy Dostawcą, a korzystającym z jej usług Użytkownikiem. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usług dostępu do sieci z dostępem do Internetu na zasadach określonych w Regulaminie.
• 1.2. Regulamin staje się wiążący w momencie złożenia podpisu przez Użytkownika na formularzu Umowy.
• 1.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez umieszczenie jego znowelizowanej wersji na serwerze Dostawcy, pod adresem kajakom.pl/regulamin.html
• 1.4. O zmianie Regulaminu Dostawca poinformuje Użytkownika listem poleconym najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem jej wprowadzenia. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania listu poleconego oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Użytkownika.
• 1.5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzienia umowy w przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie. W razie skorzystania z tego prawa Dostawcy nie przysługuje prawo odszkodowawcze.
2. Określenie sieci :
• 2.1. WschowaNET to usługa dostępu do Internetu świadczona przez KAJA Komputer zwanego dalej Dostawcą.
• 2.2. Użytkownikiem nazywana jest osoba fizyczna lub prawna, która podpisała umowę na korzystanie z usług transmisji danych oraz usług o wartości dodanej dla transmisji danych świadczonych przez Dostawcę oraz zapłaciła za korzystanie z tych usług.
• 2.3. Niniejszy Regulamin określa wzajemne obowiązki Dostawcy oraz Użytkowników korzystających ze świadczonych przez Dostawcę usług transmisji danych oraz usług o wartości dodanej dla transmisji danych.
• 2.4. Przez usługi transmisji danych rozumiane są usługi transmisji danych wewnątrz sieci Dostawcy
oraz na jej stykach z siecią Internet.
• 2.5. Przez usługi o wartości dodanej dla transmisji danych rozumiane są usługi świadczone przez
Dostawcę, takie jak: poczta elektroniczna, serwer WWW, serwer domen (DNS) oraz serwer FTP
• 2.6. Wszystkie urządzenia wyposażenia sieci (okablowanie wraz z końcówkami, terminatory, huby,
repeatery, karty sieciowe, access pointy, anteny, itp) są własnością Dostawcy. Użytkownik
odpowiada materialnie za elementy sieci będące wyposażeniem jego punktu dostępowego,
znajdujące się na terenie jego posesji.
• 2.7. Po upływie 24 miesięcy nieprzerwanego korzystania z usługi, Użytkownik ma prawo przejąć
urządzenia dostępowe, będące wyposażeniem jego punku dostępowego na własność, bez
poniesienia kosztów, pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym Dostawcy i uzyskania jego
zgody. Zapewnienie prawidłowej pracy oraz naprawy przejętych urządzeń, należą wówczas do
Użytkownika.
• 2.8 Prawo do przejęcia urządzeń dostępowych opisane w pkt 2.7. nie dotyczy urządzeń
udostępnionych przez Dostawcę Użytkownikowi przy zastosowaniu promocji INSTALACJA za 1 PLN
oraz INSTALACJA za 49 PLN.
• 2.9. Węzły telekomunikacyjne Dostawcy są czynne przez 24 godziny na dobę.
3. Zarządzanie siecią :
• 3.1. Sieć WSCHOWA.NET.PL jest siecią lokalną zarządzaną przez Dostawcę.
• 3.2. Od Użytkowników przyłączonych do Internetu, Dostawca pobiera miesięczne opłaty.
• 3.3 Dostawca zobowiązuje się do nadzorowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza
internetowego w zakresie podlegającym jego jurysdykcji. W przypadku awarii łącz
telekomunikacyjnych Dostawca zobowiązuje się do każdorazowego zgłaszania awarii Dostawcom
Nadrzędnym i nadzorowania naprawy.
• 3.4. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania serwera poczty oraz stron www w
celach konserwacyjnych na okres nie dłuższy niż 6 godzin. Dostawca zobowiązuje się powiadomić
Użytkowników na 48 godzin przed planowanym wyłączeniem serwera za pomocą informacji na
stronie www Dostawcy.
• 3.5. Informacje związane z funkcjonowaniem sieci będą przekazywane Użytkownikom poprzez
informacje umieszczone na stronie www Dostawcy oraz poprzez system komunikatów.
4. Podłączenie do sieci :
• 4.1. Do sieci może przyłączyć się dowolna osoba z obszaru objętego strukturą sieci, o ile umożliwiają
to warunki techniczne.
• 4.2. Chęć przyłączenia do sieci należy zgłosić Dostawcy.
• 4.3. Dostawca zobowiązuje się wykonać instalację przyłącza u Użytkownika w terminie nie
przekraczającym 14 dni roboczych od zgłoszenia chęci przyłączenia.
• 4.4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, Dostawca ma prawo przedłużyć termin
wykonania podłączenia , o czym musi poinformować Użytkownika.
5. Opłaty za korzystanie z sieci :
• 5.1. Korzystanie z sieci objęte jest miesięcznymi opłatami wynikającymi z posiadania stałego łącza
internetowego.
• 5.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i uiszczania
opłat określonych w Cenniku Usług na podstawie faktur wystawianych w każdym miesiącu.
• 5.3. Dostawca może przy braku należnej wpłaty w terminie wyznaczonym na fakturze, wysłać
wezwanie do zapłaty w którym wyznacza nowy termin płatności. Brak wpłaty w tym terminie może
skutkować wstrzymaniem świadczenia usług. Ponowne włączenie następuje po zapłacie wszystkich
przeterminowanych zobowiązań.
• 5.4. Cennik Dostawcy załączany jest do Umowy podpisywanej z Użytkownikiem oraz dostępny jest
na stronie www Dostawcy lub w biurze firmy.
• 5.5. O wszelkich zmianach cen usług Dostawca poinformuje Użytkownika listem poleconym minimum
30 dni przed ich wprowadzeniem. Dopuszcza się równoczesne inne formy wysyłania tej informacji
poprzez pocztę elektroniczną, lub komunikaty wyświetlane na stacji Klienta.
• 5.6. Zmiana cen usług nie stanowi zmiany warunków umowy.
• 5.7. W przypadku braku akceptacji zmian cennika, Użytkownik ma prawo w ciągu 30 dni od
momentu poinformowania rozwiązać umowę na świadczenie usługi telekomunikacyjnej z Dostawcą.
W razie skorzystania z tego prawa Dostawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.
• 5.8. Opłata instalacyjna płatna jest do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy Użytkownika na
świadczenie usługi dostępu do Internetu. Umowa zostaje podpisana w biurze Operatora DO 14 dni
od wykonania przyłącza do sieci. Przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie formularza
wykonania przyłącza.
6. Prawa i obowiązki Użytkowników :
• 6.1. Użytkownicy mają prawo korzystać z :
– dostępu do wszystkich światowych usług internetowych,
– dostępu do wszystkich zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołów TCP/IP, IPX, NetBEUI,
– dostępu do usług hostingowych ( poczta email, strona www, ) na serwerze Dostawcy.
• 6.2. Użytkownik ma obowiązek :
– właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej,
– dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet, gdyż głównie
od ich stanu zależy sprawny dostęp do sieci,
– odłączać fizycznie sprzęt od sieci na czas burzy, w przypadku instalacji indywidualnych,
zobowiązuje się do fizycznego odłączenia urządzeń sieciowych z sieci energetycznej;
7. Zawieszenie usługi :
• 7.1. Użytkownik może raz w roku skorzystać z bezpłatnego zawieszenia usługi dostępu do Internetu,
na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy.
• 7.2. Użytkownik może skorzystać z zawieszenia usługi na okres dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy,
po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Dostawcą. Zawieszenie tego typu dotyczy
Użytkowników posiadających umowę bezterminową.
• 7.3. Przy zawieszeniu usługi na okres dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy, ponownie uruchomienie
usługi wymaga wniesienia przez Użytkownika jednorazowej opłaty określonej w Cenniku.
8. Usługa serwisowa:
• 8.1. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnego serwisu indywidualnego u Użytkownika,
w przypadku gdy winę za ową usterkę ponosi Dostawca.
• 8.2. Inne usługi serwisowe określa Cennik.
9. Postępowanie reklamacyjne:
9.1. Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji z następujących tytułów:
a) niedotrzymania z winy Dostawcy wyznaczonego terminu przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z
usługi dostępu do Internetu
b) niedotrzymania z winy Dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych
terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług,
c) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej,
d) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej,
9. 2. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby użytkownika, zwanego dalej
reklamującym;
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d) przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany
reklamującemu przez dostawcę usług lub adres miejsca zakończenia sieci;
e) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej
f) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku gdy reklamujący żąda ich
wypłaty;
g) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo
wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności – w przypadku, o którym mowa w pkt f;
h) podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
9.3. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia
warunków określonych w ust. 1 pkt a-h, upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług
przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o
konieczności jej uzupełnienia.
9.4. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt a-h, dostawca
usług, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa
reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego
uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu
reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
9.5. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 9.1 pkt f, a prawo do
odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, dostawca usług rozpatrujący
reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona. Dostawca zobowiązuje się do
zapłacenia Użytkownikowi kary umownej , za każdy okres w którym usługa nie działała, w wysokości
1/30 wartości abonamentu za każdą, rozpoczętą dobę, w której usługa nie działała.
9.6. Wnioski dotyczące obniżenia abonamentu, zostają uwzględnione w opłacie za miesiąc następujący
po rozpatrzeniu reklamacji.
9.7. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej użytkowników usług Dostawcy .
9.8. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez
jednostkę, o której mowa w ust. 9.5, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się
na odległość, w tym drogą elektroniczną (mailem lub poprzez zapis w Panelu Klienta), o ile nie stoją
temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
9.9. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w jednostce, o której mowa w ,
ust. 9.5 upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług przyjmująca reklamację jest obowiązana
niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
9.10. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków
porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, dostawca usług jest obowiązany w
terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z
podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.
9.11. Przepisu ust. 9.8 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14
dni od dnia jej złożenia.
9.12. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w
którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym
usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury
zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
9.13. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania,
o czym jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
9.14. Jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, udziela
w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację.
9.15. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
1) nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację;
2) powołanie podstawy prawnej;
3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
4) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
5) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
6) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w
postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku gdy reklamującym jest konsument, o prawie
dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
7) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług, z podaniem zajmowanego
przez niego stanowiska.
9.16. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
1) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
2) zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą.
10. Postanowienia końcowe :
10.1 Umowa o korzystanie z usług transmisji danych lub usług o wartości dodanej dla transmisji danych
może być rozwiązana przez Strony umowy w każdym momencie, z 30-sto dniowym wypowiedzeniem
na piśmie. W przypadku zerwania umowy na czas określony Użytkownik zobowiązany jest do
opłacenia różnicy w cenie opłaty instalacyjnej między umową na czas określony a umową
bezterminową, według Cennika, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania
10.2. Za dzień rozpoczęcia biegu wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpłynięcia wypowiedzenia do
Dostawcy.
10.3. Umowa może zostać rozwiązana przez Dostawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia w
przypadku:
1) Braku opłat ze strony Użytkownika w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty ,
wzywającym do rozliczenia zaległych zobowiązań
2) Naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu
3) Użytkownik odmawia przyjęcia korespondencji od Dostawcy
• 10.4. Z dniem rozwiązania umowy Dostawca zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika usług
objętych rozwiązaną umową.
• 10.5. W przypadku rozwiązania umowy nie podlegają zwrotowi jednorazowe opłaty instalacyjne.
• 10.6. Zabrania się podłączania do sieci osób trzecich bez wiedzy administratora pod rygorem
natychmiastowego odłączenia.
• 10.7. W przypadku nieuzasadnionego wezwania administratora do awarii wynikłej z winy
Użytkownika koszty ponosi użytkownik. Wysokość opłat naliczana jest na podstawie Cennika.
• 10.8. Każdy użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych danych adresowych. W przypadku
braku lub informacji niepełnej zastrzegamy sobie możliwość odmowy świadczenia usług.
• 10.9 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
zrealizowania umowy.
• 10.10. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikowania swoich danych osobowych.
• 10.11. Osobom trzecim informacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych
usługach lub udogodnieniach udziela się tylko w przypadkach przewidzianych prawem.
• 10.12. Wszelkie spory dotyczące wykonywanej usługi telekomunikacyjnej między Dostawcą a
Użytkownikiem, rozstrzygane mogą być w sposób ustalony przez strony na drodze mediacji (proces
prowadzony przez Prezesa UKE), lub poddania go pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
działającego przy Prezesie UKE, oraz na drodze postępowania sądowego, prowadzonego przed
sądem właściwym dla siedziby Dostawcy tj Sądem Rejonowym we Wschowie, gdzie stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Płatności DOTPAY

Od dnia 7 marca (2012) w systemie e-Abonent (z poziomu PANELU KLIENTA) udostępniona została usługa płatności elektronicznych. Po zalogowaniu do Panelu Klienta znajdziecie w nim Państwo nową zakładkę PŁATNOŚCI ONLINE. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem firmy DOTPAY. Dotpay istnieje na rynku od 2000 roku, jest niekwestionowanym liderem na rynku europejskim wśród firm zajmujących się obsługą finansową (pośrednictwem finansowym) w zakresie transferów pieniężnych przesyłanych pomiędzy kupującym a sprzedającym w sieci Internet.

Platforma DOTPAY pozwala na płatności kartami płatniczymi, oraz umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych dla Klientów posiadających rachunki bankowe wielu polskich Banków (między innymi BS Wschowa, BZ WBK, PKO i BGŻ).

Infolinia zgłoszeniowa

USŁUGI DLA KLIENTÓW  – INFOLINIA TECHNICZNA:

Informujemy, że aktywna jest działająca całą dobę INFOLINIA TECHNICZNA dla Klientów usług telekomunikacyjnych oraz hostingowych.

Po numerem telefonu 65 547 6010  istnieje możliwość zgłoszenia problemów z działaniem Państwa usługi. Pozostawione wiadomości są przeglądane i odsłuchiwane również w czasie wolnym od pracy. Przy ewentualnym zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:
– nazwa Klienta (nazwa firmy lub nazwisko lub kod Klienta z faktury)
– adres (jeśli nie podano nr Klienta)
– opis problemu i czas jego powstania.

Alternatywną formą kontaktu jest możliwość zgłoszenia problemu poprzez SMS na numer 609 025 058  lub poprzez kontakt mailowy: handlowy(at)kajakom.pl.

W dniach wolnych od pracy jest pełniony dyżur i usuwane są awarie dotyczące węzłów sieci i  urządzeń przesyłowych, które dotyczą grup Klientów. W przypadku wystąpienia awarii indywidualnej i braku możliwości jej zdalnego usunięcia, do naprawy przystąpimy w pierwszym dniu roboczym po przerwie.

Korzystanie z Internetu a podatki

Każdy internauta, który wykupił i opłaca usługi dostępu do internetu, może skorzystać z ulgi podatkowej.

Każdy internauta, który wykupił i opłaca usługi dostępu do internetu, powinien od początku 2005 roku gromadzić faktury, które otrzymuje od firm telekomunikacyjnych. W roku podatkowym Podatnik będzie mógł na ich podstawie odliczyć od dochodu poniesione wydatki, nie więcej jednak niż 760 zł za cały rok. Nie jest jasne, czy ulga obejmuje tylko miesięczny abonament, czy także opłatę instalacyjną. W związku z powyższym sugerujemy uwzględnianie z rozliczeniu tylko opłat wynikających z abonamentu.

Realne oszczędności będą zależały od dochodu podatnika i wysokości abonamentu za internet. Maksymalnie ulga może wynieść 304 zł – jeśli podatnik przekracza trzeci próg podatkowy i wykorzystuje pełną kwotę odliczenia. Większość abonamentów może liczyć na ulgę w wysokości ok.150-200 zł. Jeżeli rachunki na usługi internetowe są wyższe niż 760 zł, to można odliczyć większą kwotę, korzystając z ulgi wspólnie z małżonkiem (dwa razy 760 zł). W takiej sytuacji umowa o świadczenie usług i faktury muszą być wystawione na oboje małżonków. Nie jest natomiast konieczne, aby wspólnie rozliczali się oni z podatku, każdy może robić to oddzielnie.

Aby faktura mogła być podstawą odliczenia, muszą być w niej wyodrębnione usługi dostępu do Internetu. Faktura musi być wystawiona przez firmę zarejestrowaną jako operator telekomunikacyjny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE).Objęte ulgą usługi internetowe muszą być świadczone w miejscu zamieszkania podatnika. Może to być jego własne mieszkanie albo mieszkanie wynajęte.

Od kilku lat wprowadzono dodatkowe ograniczenie czasowe na korzystanie z tej ulgi – do pierwszych dwóch lat korzystania z usługi.

Zamów usługę

1. Wybierz szybkość internetu

2. Zostaw nam potrzebne dane w celu przygotowania oferty i dalszego kontaktu
Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Podane dane służą jedynie do przygotowania oferty i wysłanie niniejszego formularza oznacza zgodę na ich wykorzystanie tylko w celu przygotowania oferty

Polecane marki

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000